Agenda 2030

2018-02-14
År 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Läs mer om Ávki och Utvecklingsnod Sápmis arbete mot målen.

 

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.” – Ingressen i Agenda 2030.

 

Som en del i Ávki och Utvecklingnod Sápmis bidrag till den hållbara utvecklingen har vi valt att främst fokusera vårt arbete med Agenda 2030 mot målen:

 

Agenda 2030 mål 5Agenda 2030 mål 8Agenda 2030 mål 12Agenda 2030 mål 15

Arbetet känns naturligt för vår verksamhet eftersom det samiska näringslivet till stor del har ett genuint intresse av hållbarhet och ett synt nyttjande av jordens resurser. Vi brukar, men förbrukar inte jorden. Vi lånar resurserna av våra barn och barnbarn. Hur bidrar du och din organisation till målen i Agenda 2013?

 

Läs mer om vårt arbete med Agenda 2030 och strävan mot hållbar utveckling.