Om Ávki

Ávki AB är en engagerad ekonomibyrå och ett utvecklingsbolag för alla som bildades 2011 av Unna tjerusj och Gällivare skogssameby. Vi driver projekt och erbjuder tjänster inom olika områden. 

 


Från EU-projekt till Norrbottensföretag

Ávki startade som ett projekt 2008 för att stödja samisk näringsutveckling. Det som då vände sig till verksamma i Gällivare kommun har expanderat till ett företag som arbetar över hela Norrbotten och övriga Sápmi. Idag är vi en stark aktör och samarbetspartner, en komplett leverantör av ekonomi- och utvecklingstjänster till privatpersoner, företag och organisationer. Vi är specialiserade på samiskt näringsliv men arbetar med alla som vill utveckla sin verksamhet. Vi vet av egen erfarenhet att projekt kan ge goda bestående resultat, därför älskar vi att driva dem både i egen regi och på uppdrag. Mellan 2018-2020 har vi även förtroendet att driva Gällivare Turistcenter på uppdrag av Gällivare kommun.

 

Samisk värdegrund

Samiska näringar är tätt sammankopplade med det kulturlandskap vi lever i. De ska utvecklas med god lönsamhet, i harmoni med miljö och kultur i en kombination av innovation och tradition. Det är uttalat både från entreprenörer och genom Sametingets program Eallinbiras för en livskraftig och hållbar livsmiljö. Ávki ska på ett objektivt sätt värna om samernas näringslivsfrågor i samhället. Vi samarbetar med andra företag och verksamheter, både i och utanför det samiska området för att skapa utveckling som sker i balans på många plan. För dig som same innebär det att vi kan dina utgångspunkter och att vi inte bortser från dem. För våra övriga kunder betyder det att vi tillhandahåller möjligheter att utvecklas på ett hållbart sätt både strategiskt och i praktiken.

 

Jämställdhet och mångfald

På Ávki är jämställdhet mer än ett begrepp, för oss är det förutsättningen för innovation, arbetsglädje och konkurrenskraft. Människor är vår kanske viktigaste resurs, därför har vi ett tydligt ungdoms- och jämställdhets- och mångfaldsfokus i allt vi gör. Vi vill bidra till att bygga upp verksamheter utifrån allas lika värde och möjlighet att delta oavsett var i livet man befinner sig, oavsett vilket kön, religion och sexuell läggning man har. Vår jämställdhetsplan är framtagen i enlighet med diskrimineringslagen (2009:567) för företag med fler än 25 anställda. Vi har spänt bågen extra hårt med ett dokumenterat och målinriktat jämställdhetsarbete, för att vi tror att utveckling sker när alla får vara med och må bra.

 

Hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Som en del i Ávkis bidrag till den hållbara utvecklingen har vi valt att främst fokusera vårt arbete med Agenda 2030 mot målen:

 

Agenda 2030 mål 5Agenda 2030 mål 8Agenda 2030 mål 12Agenda 2030 mål 15

Läs mer om vårt arbete med Agenda 2030 och strävan mot hållbar utveckling.

 

Samhällets ansvar

Vi stödjer Nattvandrarna! Det händer otroligt mycket idag ute bland ungdomarna. Användandet av alkohol och droger har ökat och det går neråt i åldrarna. Det leder tyvärr också till att skadegörelse, våld, rån, hot och våldtäkter också ökar bland ungdomar, så behovet av engagerade och bra vuxna förebilder har ökat. Nattvandrarnas vision är att vara en vuxen förebild som kan motverka användning av droger, våldsamhet och vandalism och samtidigt kunna leverera medmänskligt stöd för ungdomarna. Genom Ávkis engagemang och stöd till Nattvandrarna är vi med och tar vi ansvar för samhällets utveckling och framtid. Läs mer om Nattvandrarna på deras webbsida.  

 

GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och gäller fullt ut från den 25 maj 2018. Den har ersatt Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995. I Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre Personuppgiftslagen (PUL), som reglerade behandling men inte arkivering av personuppgifter.

 

Här kan du läsa mer om Ávkis arbete med GDPR. Syftet med informationen och att säkerställa att Ávki hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).